Všeobecné obchodní podmínky

 

§ 1. Úvodní ustanovení

Tento obchod nabízí nejširší výběr pneumatik, alu disků, ocelových disků a sněhových řetězů na webu. Naše rozsáhlé znalosti, zkušenost v této oblasti a velmi kvalitně vyškolení zaměstnanci garantují úspěšný a bezpečný nákup.

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti OPONEO.PL S.A, se sídlem ul. Podlesna 17, 85-145 Bydgoszcz, zapsaná do živnostenského rejstříku u Státního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sadowy) vedeného Okresním soudem vBydgoszczi, sčíslem KRS: 0000275601 (dále jen „prodávající“) upravují vsouladu sustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé vsouvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat vkupní smlouvě, Odchylná ujednání vkupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodním podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny včeském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít včeském jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Nahoru
 

§ 2. Kvalita výrobků

Nabízené pneumatiky jsou nové. Všechny pneumatiky prodávané v naší prodejně pocházejí z aktuální produkce a jsou distribuované přímo od výrobce. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím e-shopu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů. Výrobci prodávají jako nové ty pneumatiky, jejichž stáří je maximálně 3 roky. Námi nabízené pneumatiky nejsou starší než 36 měsíců.
Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s objednávkou kupujícího. Vpřípadě, že je Vám doručeno zboží, které jste si neobjednali, tak prosím kontaktujte oddělení služeb pro zákazníky nebo využijte našeho kontaktního formuláře na webových stránkách obchodu.

Nahoru
 

§ 3. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv zvadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že vdobě, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával sohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada vprůběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která sevyskytne u spotřebního zboží vdobě dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li naprodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému kezboží nebo vreklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, pokterou lze zboží použít, použijí seustanovení o záruce za jakost. Zárukou zajakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé kpoužití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba podobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

Ustanovení uvedená předchozím odstavci těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, naopotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, upoužitého zboží navadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží mávadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva zodpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však vpotvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv zodpovědnosti zavady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, jeprodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající jepovinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím kprovedení opravy.

Práva zodpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese ul. Podlesna 17, 85-145 Bydgoszcz (Polsko), telefonicky na čísle 296180 465 či elektronickou poštou naadrese info@oponeo.cz.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené vodst. 2 tohoto článku těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo nadodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kdo má právo podle ustanovení § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo nanáhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Další práva a povinnosti stran související sodpovědností prodávajícího za vady upravuje článek 13 – reklamace těchto obchodních podmínek.

Nahoru
 

§ 4. Registrace a vstup do obchodu

Oponeo.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy, dále pak v případech, kdy zákazník není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li převzít objednané zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně předmětu smlouvy.

Ve všech těchto případech je zákazník o takové skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. v případě, že zákazník již platbu za předmět smlouvy uhradil, bude mu platba prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas stěmito obchodními podmínkami, jakož i zásadami ochrany osobních údajů. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje zadávané na webových stránkách obchodu. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Nahoru
 

§ 5. Zrušení objednávky

Objednávky vytvořené v našem e-shopu můžete zrušit, pokud nemají stav: "zpracovávána" nebo "balík byl zaslán".
Pokud chcete zrušit objednávku, napište prosím e-mail na adresu: info@oponeo.cz nebo zavolejte na toto číslo +420 296 180 465.
Pokud to bude možné, tak objednávka bude zrušena prostřednictvím Zákaznického oddělení, a Vy budete o tom informováni přes e-mail, který je uveden v objednávce.

Nahoru
 

§ 6. Ceny a závaznost objednávky

Ceny uvedené na webových stránkách Oponeo.cz obsahují DPH. Doprava po celé České republice je zdarma. Objednávka provedená na straně www.oponeo.cz může být realizována pouze na území České Republiky.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Nahoru
 

§ 7. Dostupnost zboží. Proces objednávky

Vybraný produkt uložíte přidáním do košíku. Jednoznačným identifikátorem zboží jsou jeho údaje uvedené v parametrech - šířka, výška, průměr, sezóna, rychlostní index, index nosnosti, identifikace dezénu slovním popisem popř. další údaje v popisu. Vyobrazení v e-shopu mohou mít ilustrativní charakter, nevyplývají z nich pro prodávajícího žádné závazky a nemohou být považovány za příslib vlastností zboží. Prodávající si vyhrazuje právo dodat bez předchozího upozornění zboží se stejnými technickými parametry, ale pod jiným obchodním názvem.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a ostatních náležitostí v objednávkovém formuláři a následným potvrzením objednávky.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i sohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit hned“. Údaje uvedené vobjednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou vobjednávce.

Prodávající je vždy oprávněn vzávislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Objednávky na straně Oponeo.cz budou realizovány vrámciČeské republiky.

To je nejrychlejší, nejjednodušší a nejpřesnější způsob objednání. Objednávkový formulář je navržen tak, aby Vás co nejsnadněji provedl celým procesem objednávání. Mimo pole, která je povinné vyplnit, obsahuje formulář též pole POZNÁMKY, kam můžete doplnit další informace.

Zboží si můžete objednat také telefonicky nebo emailem.

Nahoru
 

§ 8. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí spoužitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku vsouvislosti suzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se především ceny nebo popisu výrobku v katalogu zboží.

Pakliže kupující neuhradí platbu za objednané zboží do 10 pracovních dnů od vystavení objednávky, je prodávající oprávněn považovat objednávku za zrušenou a vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí pro obě strany. V tomto případě zašle kupujícímu oznámení o zrušení objednávky.

Nahoru
 

§ 9. Platební podmínky

Způsob platby
Platba za zboží objednané prostřednictvím e-shopu je realizovaná bankovním převodem, přes PayPal (platba předem) nebo na dobírku (jenom zboží doručované do 48 H). V případě platby bankovním převodem zboží bude odesláno až po přijetí platby.

Faktura za zakoupené zboží je automaticky vyhotovena a zaslána na e-mail kupujícího do 14 dnů od odeslání zboží.

Případné slevy zceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; vpřípadě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

Nahoru
 

§ 10. Cena za dopravu, dodací lhůta, způsob dopravy, varianty doručení zboží

Doprava zboží po České republice je zdarma.

Doprava zboží ke kupujícímu je realizována dopravními společnostmi. Prodávající může změnit dopravní společnost i bez předchozího upozornění.

Pokud není možné objednané zboží dodat v uvedeném termínu, prodávající co nejdříve informuje zákazníka o náhradním termínu dodání nebo nabízí jiný produkt, jenž je srovnatelný s původním. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. Doručení naleznete nejpozději do 30 kalendářní dnů. Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

V případě, že kupující obdržel nesprávný počet objednaného zboží má povinnost o této skutečnosti informovat prodávajícího.

Vpřípadě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené stímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím vobjednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Vpřípadě, že je zdůvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno vobjednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené sopakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené sjiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a vpřípadě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Vpřípadě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího zodpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající zobecně závazných právních předpisů.

Nahoru
 

§ 11. Ochrana osobních údajů/archivace smluv

1. Uvedení osobních údajů je zcela dobrovolné, ale nutné pro podání a realizaci Objednávky.

2. Administrátor zpracovává osobní údaje především pro účely realizace a vyřízení Objednávky (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“). Zpracování údajů pro jakékoli jiné účely je možné pouze svýslovným souhlasem Kupujícího.

3. Kupující má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo na podání stížnosti proti zpracování a také právo na přenášení údajů. Může také podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4. Údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu realizace a vyřízení objednávky a také do okamžiku promlčení nebo zániku nároků.

5. Příjemci osobních údajů kupujícího mohou být subjekty realizující na příkaz Prodávajícího objednávku a zabývající se jejím vyřízením: zásilkové firmy, účetní firmy, dodavatelé zboží, montážní servisy, dodavatelé IT řešení, firmy podporující platby, banky, pojišťovny, vindikační firmy, firmy poskytující marketingové služby, dodavatelé skladovacích služeb, dodavatelé telekomunikačních služeb, firmy zabývající se skartací, advokátní kanceláře, oprávněné státní orgány.

6. Podrobné informace vrozsahu osobních údajů a ochrany soukromí jsou uvedeny vzáložce „Politika soukromi“ na stránkách Obchodu.

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. Za účelem monitoringu spokojenosti zákazníků může prodávající předat emailovou adresu kupujícího provozovateli portálu Oponeo.cz.

Oponeo.cz rozesílá dotazníky spokojenosti zákazníka.

Oponeo.cz nemůže odesílat jiné emaily ani poskytovat emailové adresy kupujícího třetí straně. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.

Uzavřené kupní smlouvy nejsou přístupné třetím osobám.

Další podrobnosti ve vztahu kochraně osobních údajů obsahuje dokument zveřejněný na webových stránkách oponeo.cz pod názvem „Ochrana osobních údajů“.

Nahoru
 

§ 12. Odstoupení od kupní smlouvy, záruka vrácení peněz

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený vodst. 1 tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel vsouladu sustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž vpřípadě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Je-li posledním dnem této lhůty státní svátek nebo den pracovního volna, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující má kdispozici vzorový formulář odstoupení od smlouvy, dostupný na webových stránkách internetového obchodu.

Vpřípadě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené snavrácením zboží prodávajícímu, a to i vtom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující může využít zpětné dopravy organizované prodávajícím. Za tímto účelem prosím kontaktujte oddělení služeb pro zákazníky přes fomulář dostupný na webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu info@oponeo.cz, případně si tuto dopravu může kupující zajistit sám, za tímto účelem prosím kontaktujte s oddělení služeb pro zákazníky.

O nákladech zpětné dopravy organizované prodávajícím je kupující informován telefonicky nebo přes e-mail. Cena zpětné dopravy je 250 Kč/kus. Zpětnou dopravu organizuje Oponeo.cz, které poté vystavuje fakturu na zaplacení této přepravy.

Prodávající zajišťuje vyzvednutí zboží od zákazníka a informuje ho o celém procesu vyzvedávání. Pokud kurýr odebírá zpátky zboží od kupujícího, je povinen kupujícímu předat potvrzující dokument o převzetí zboží a o hodnotě tohoto zboží. Pokud takový doklad není zákazníkovi předán, musí si ho od kurýra bezpodmínečně vyžádat před předáním zboží do rukou kurýra. Tento dokument slouží zákazníkovi jako doklad o vrácení zboží.

Postup při uplatnění nároku - vrácení zboží:
Pokud chcete zboží vrátit je třeba informovat nás o reklamaci telefonicky nebo emailem. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu: Oponeo.pl, Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polsko. Spolu se zbožím zašlete kopii faktury a číslo účtu, na který do 14 dnů prodávající převede zaplacenou částku za zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vpřípadech, kdy má kupující vsouladu sustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Vtakovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena srozvazovací podmínkou, že dojde-li kodstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Nahoru
 

§ 13. Reklamace

Kvalitativní reklamace

Všeobecné záruční podmínky:

1. Oponeo.cz poskytuje záruku na prodané zboží na dobu dvou let od data prodeje zboží.

2. Záruka se vztahuje na vady zboží.

3. Na zboží prodávané firmou Oponeo.cz se vztahuje ručení Oponeo.cz nebo záruka výrobce.

4. Záruka se poskytuje vjakostním rámci na shodu spožadavky kvalitativních norem a na případné skryté vady, které jsou následkem výrobních vad, za které odpovídá výrobce materiálu.

5. Poškození, na která se nevztahuje záruka, vznikla zvnějších příčin, jako jsou: mechanická poškození, atmosférické podmínky, nesprávná montáž, provoz vrozporu surčením nebo vliv jiných nestandardních jevů.

6. Klient je povinen skladovat reklamované zboží na vyhrazeném místě a za podmínek, které nezpůsobí jeho zničení, deformaci nebo jiné nežádoucí účinky, zejména takové, které znemožní prodávajícímu ověřit nároky kupujícího.

Reklamační řízení:

1. Každou reklamaci týkající se vad výrobku lze nahlásit písemně elektronickou cestou info@oponeo.cz, dopisem nebo telefonicky 296 180 465.

2. Nahlášení jakostní reklamace musí obsahovat dokumenty:

  • reklamační formulář, řádně vyplněný, spřesným popisem reklamovaného zboží
  • kopii dokumentu o zakoupení

3. Vsouladu spravidly prodávající zahájí reklamační řízení po obdržení řádně vyplněného a ručně podepsaného reklamačního formuláře. Formulář je třeba zaslat na adresu: info@oponeo.cz

4. Po obdržení formuláře prodávající zajistí převzetí vadného zboží a zašle jej na odborné přezkoušení.

5. Vokamžiku převzetí zboží musí dopravní firma předat kupujícímu potvrzení o převzetí s uvedením hodnoty zboží. Tento dokument je dokladem pro předání zboží kurýrovi. Pokud kupující neobdrží takový dokument, je povinen nahlásit tuto skutečnost kurýrovi.

6. V případě uznání nahlášené reklamace obchod vrátí zákazníkovi cenu zboží. Pokud bude reklamace uznaná jenom částečně náhrada škody vracená zákazníkovi bude proporcionálně nižší. Jiné nároky kupujícího, které nebudou vyplývat z reklamace, budou zamítnuty.

7. Vpřípadě zamítnutí reklamace je klient povinen uhradit náklady spojené s převzetím vadného zboží a jeho případné zužitkování do 7 pracovních dnů od data doručení dopisu svýsledkem reklamace. Pokud klient vreklamačním formuláři neoznačí jinak, také po 7 dnech od vydání rozhodnutí bude vadné zboží zužitkováno na náklady kupujícího.

8. Nezaplacení bude mít za následek podání žaloby vůči zákazníkovi.

9. Vpřípadě, že nebude dohodnuto společné stanovisko, má každá ze stran právo zadat odborné přezkoušení vadného zboží u nezávislé instituce.

10. O výsledku reklamace bude klienta informovat Oddělení obsluhy klienta prostřednictvím elektronické pošty.

11. Od Oponeo.cz nelze očekávat žádné odškodnění vpřípadě eventuálního prodlení sopravou nebo výměnou.

Zásady nahlašování kvalitativní a kvantitativní reklamace dodávky:

1. Vždy si prosím zkontrolujte neporušenost obalu, hmotnost a počet balíků a také zda zásilka odpovídá objednávce.

2. Kvantitativní nedostatky dodávky nebo vpřípadě poškozené zásilky musí být zjištěny při převzetí dodávky vpřítomnosti zástupce dopravní firmy a neodkladně nahlášeny prodávajícímu.

3. Vpřípadě, že je zboží poškozeno nebo vadné, odmítněte prosím převzít zboží nebo sepište škodní protokol vpřítomnosti kurýra, zachovejte si kopii dokumentu a informujte o vzniklé situaci Oddělení obsluhy klienta za účelem co nejrychlejšího vyřešení problému.

4. Kvantitativní reklamace nahlášená Oponeo.cz musí obsahovat:

a) písemné prohlášení klienta o nedodání zboží suvedením data a čísla zásilky,
b) protokol sepsaný vpřítomnosti kurýra provádějícího dodávku, potvrzující vady vpřípadě převzetí poškozené zásilky.

5. Pokud bylo zboží převzato bez viditelného poškození a kvantitativní nedostatky byly zjištěny teprve po rozbalení zásilky, kontaktujte co nejdříve Oddělení obsluhy klienta.

6. Vpřípadě problému skontrolou zboží vokamžiku dodávky nebo vpřípadě odmítnutí sepsání protokolu kurýrem sepište prosím osobní údaje kurýra – jméno, příjmení a telefonní č. Tyto údaje poskytněte ihned Oddělení obsluhy klienta za účelem přijetí příslušných opatření.

7. Vpřípadě nedoručení písemné reklamace ve stanoveném termínu se považuje, že odběratel akceptoval dodávku vcelém rozsahu.

Nahoru
 

§ 14. Další práva a povinnosti smluvních stran

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@oponeo.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kmimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů zkupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím zkupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

Nahoru
 

§ 15. Zpětný odběr zboží

Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončení životností, ve znění pozdějších předpisů, informuje kupujícího o způsobu zajištění zpětného odběru vybraného nabízeného zboží (pneumatiky) po ukončení jejich životnosti.

Veřejné místo zpětného odběru je zřízeno v každé obci s pověřeným obecním úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodu nebo městské části, jakož i na dalších místech, kdy seznam těchto míst lze nalézt na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu).

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností pouze v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad, nebo jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele, nebo pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru. Pokud by Vám provozovatel místa zpětného odběru odmítl převzít pneumatiky s ukončenou životností z jiného důvodu, tak se prosím obraťte na ředitelství České inspekce životního prostředí (https://www.cizp.cz/Reditelstvi-1).

Nahoru
 

§ 16. Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
- adresa pro doručování: ul. Podlesna 17, 85-145 Bydgoszcz (Polsko)
- e-mail: info@oponeo.cz
- telefon: 296 180 465

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 22.02.2022 r.

Nahoru

Poslední změna: 11.2023